Komisijos, tarybos

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, mokytojus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

 • Pirmininkė Svetlana Česynienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
 • Pirmininko pavaduotoja Laima Veličkienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
 • Sekretorė Jolita Griškonienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Nariai:

 • Laima Veličkienė, skalbėja-valytoja;
 • Laima Jurčiukonienė, auklėtojos padėjėja;
 • Roma Markauskienė, auklėtojos padėjėja;
 • Jolita Bieliauskienė, tėvų atstovė;
 • Gintarė Šiugždinienė, tėvų atstovė;
 • Dovilė Marčiulaitytė, tėvų atstovų.

 Lopšelio-darželio tarybos veikla:

 •  numato švietimo įstaigos veiklos perspektyvas, aprobuoja įstaigos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo organizavimo tvarką;
 •  inicijuoja šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą;
 •  prižiūri įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą;
 •  svarsto įstaigos struktūros pakeitimo klausimus;
 •  teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius;
 • gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą bei teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

  

    MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio vadovybė, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.

    Pirmininkė Asta Andrijauskienė, lopšelio-darželio direktorė.
    Sekretorė Daiva Lieguvienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

    Mokytojų tarybos veikla:

 •  aptaria praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus;
 •  analizuoja ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;
 •  analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
 •  aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią veiklos kryptį, švietimo nuostatas;
 •  skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą;
 •  kartu su įstaigos specialiaisiais pedagogais, asmens sveikatos priežiūros darbuotojais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus.
   
    VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
    Pirmininkė Kristina Vyšniauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
   Pirmininko pavaduotoja Vida Prašmutaitė, vyresnioji logopedė.
    Nariai:
 •  Daiva Lieguvienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 •  Lina Giedraitienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 • Joana Pekarskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 • Vilma Skamerakienė, sveikatos priežiūros specialistė;
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
 
 ETIKOS KOMISIJA
    Pirmininkė Joana Pekarskienėvyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
    Pirmininko pavaduotoja Daiva Lieguvienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
    Nariai:
 •  Svetlana Česynienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 •  Lina Jonynienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 • Jolita Griškonienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ ETIKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu