Komisijos, tarybos

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, mokytojus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

 • Pirmininkė Lina Jonynienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 • Sekretorė Daiva Žiurinskienė, raštinės administratorė.

Nariai:

 • Dalia Čerkauskienė, mokytojo padėjėja;
 • Rimutė Anužienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Egidija Grimalauskienė, meninio ugdymo mokytoja;
 • Silva Vansevičienė, maitinimo organizavimo ir higienos specialistė;
 • Edita Matonienė, tėvų atstovė;
 • Sigita Petronienė, tėvų atstovė;
 • Dovilė Marčiulaitytė, tėvų atstovų.

 Lopšelio-darželio tarybos veikla:

 •  numato švietimo įstaigos veiklos perspektyvas, aprobuoja įstaigos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo organizavimo tvarką, kitus vidaus dokumentus;
 •  inicijuoja šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą;
 •  prižiūri įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą;
 •  svarsto įstaigos struktūros pakeitimo klausimus;
 •  teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius;
 • gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą bei teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

  

    MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio vadovybė, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.

 • Pirmininkė Asta Andrijauskienė, direktorė.
 • Sekretorė Gintarė Stasiūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

    Mokytojų tarybos veikla:

 •  aptaria praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus;
 •  analizuoja ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;
 •  analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
 •  aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią veiklos kryptį, švietimo nuostatas;
 •  skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą;
 •  kartu su įstaigos specialiaisiais pedagogais, asmens sveikatos priežiūros darbuotojais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus.
   
    VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 
 • Pirmininkė Kristina Vyšniauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Pirmininko pavaduotoja Vida Prašmutaitė, logopedė metodininkė.
 • Sekretorė Dovilė Marčiulaitytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
    Nariai:
 •  Daiva Lieguvienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 •  Roma Krisiulevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Indrė Jasionienė, sveikatos priežiūros specialistė;
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
 ETIKOS KOMISIJA
Pirmininkė Vida Prašmutaitėlogopedė metodininkė.
Pirmininko pavaduotoja Svetlana Česynienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
    Nariai:
 •  Daiva Lieguvienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 •  Egidija Pocienė, meninio ugdymo mokytoja;
 • Lina Jonynienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ ETIKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu