Komisijos, tarybos

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, mokytojus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

 • Pirmininkė Vida Čepulienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
 • Pirmininko pavaduotoja Lina Giedraitienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
 • Sekretorė Regina Melešienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Nariai:

 • Dalė Kašėtienė, auklėtojo padėjėja;
 • Aldona Miernykienė, auklėtojo padėjėja;
 • Birutė Margelienė, auklėtojo padėjėja
 • Dalius Matonis, tėvų atstovė;
 • Dovilė Marčiulaitytė, tėvų atstovų.

 Lopšelio-darželio tarybos veikla:

 •  numato švietimo įstaigos veiklos perspektyvas, aprobuoja įstaigos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo organizavimo tvarką, kitus vidaus dokumentus;
 •  inicijuoja šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą;
 •  prižiūri įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą;
 •  svarsto įstaigos struktūros pakeitimo klausimus;
 •  teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius;
 • gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą bei teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

  

    MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio vadovybė, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.

    Pirmininkė Asta Andrijauskienė, lopšelio-darželio direktorė.
    Sekretorė Greta Juškauskaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

    Mokytojų tarybos veikla:

 •  aptaria praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus;
 •  analizuoja ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;
 •  analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
 •  aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią veiklos kryptį, švietimo nuostatas;
 •  skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą;
 •  kartu su įstaigos specialiaisiais pedagogais, asmens sveikatos priežiūros darbuotojais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus.
   
    VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
    Pirmininkė Kristina Vyšniauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
   Pirmininko pavaduotoja Vida Prašmutaitė, vyresnioji logopedė.
    Nariai:
 •  Daiva Lieguvienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 •  Lina Giedraitienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 • Regina Melešienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 • Indrė Jasionienė, sveikatos priežiūros specialistė;
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
 
 ETIKOS KOMISIJA
    Pirmininkė Svetlana Česynienėvyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
    Pirmininko pavaduotoja Daiva Lieguvienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
    Nariai:
 •  Laimutė Jasiniauskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 •  Laima Veličkienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 • Regina Melešienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ ETIKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu