Ikimokyklinis ugdymas

Į lopšelį-darželį pagal ikimokyklinio ugdymo programą, priimami vaikai nuo 1,5 iki 6 (atskirais atvejais – iki 5) metų. Tai yra iki tol, kol jie pradės lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę.

Ikimokyklinis ugdymas yra vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią mokyklos komanda rengė vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais ir ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis.

Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ ikimokyklinio ugdymo(si) programa. Dokumentą galima parsisiųsti Pdf formatu ikimokyklinio ugdymo(si) programa.

Siekiant padėti ikimokyklinio ugdymo mokytojams ir kitiems ugdytojams geriau atpažinti vaiko ugdymosi poreikius ir jo daromą pažangą, tikslingai planuoti ugdomąjį procesą, pritaikant jį kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, yra parengtas Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas.

Vaikų, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo turinys formuojamas, vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programa (ją pritaikant) ir atsižvelgiant į kiekvieno vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas ir tėvų (globėjų) lūkesčius.

Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaromos sąlygos ugdytis pagal jo gebėjimus ir galias; ikimokyklinio ugdymo mokytojas kartu su kitais mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais, vaiko tėvais (globėjais), kitais artimaisiais teikia reikiamą pagalbą, stiprindami vaiko motyvaciją ugdytis, tobulėti, plėtoti kompetencijas, sumažinti, įveikti arba kompensuoti ugdymo procese kylančius sunkumus.