Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius gebėjimus, ugdyti vaiko kognityvinius įgūdžius, padėti vaikui pasirengti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo vienerių, iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas. Jį įgyvendina mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ ikimokyklinio ugdymo(si) programą. Dokumentą galima parsisiųsti pdf formatu ikimokyklinio ugdymo(si) programa.

Siekiant padėti ikimokyklinio ugdymo mokytojams ir kitiems ugdytojams atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius, tikslingai įgyvendinti ugdymo turinį, pritaikant jį kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, stebėti vaikų pažangą ir tikslingai ugdyti kiekvieną vaiką vadovaujamėss Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu. Dokumentą pdf formatu galima parsisiųsti iš svetainės ikimokyklinis lt