Priešmokyklinis ugdymas

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 2019–2020 M. M. PROGRAMAS, GRUPIŲ JOSE SKAIČIŲ IR MODELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginių psichologinių tarnybų ir mokyklų psichologai (toliau vadinami specialistai), teisės aktų nustatyta tvarka įvertinę vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas nėra teikiamas jaunesniam nei 5 metų vaikui ir vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas daugiau nei vienerius metus vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais dar nesueina 7 metai, specialistams įvertinus vaiko galimybes ugdytis pagal pradinio ugdymo programą vadovaujantis Asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2000 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1221/527/83 (Žin., 2000, Nr. 85-2608) ir rekomendavus. Vienas sutrikusio, riboto intelekto, kurčias, neprigirdintis, aklas, silpnaregis, turintis judesio ir padėties, kompleksinių, emocijų, elgesio ir socialinės raidos ar žymių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų vaikas, integruotai ugdomas priešmokyklinio ugdymo grupėje, prilyginimas 2 tos grupės vaikams – atitinkamai mažinamas maksimalus vaikų skaičius grupėje.

 

Priešmokyklinio ugdymo siekiamybė – padėti vaikui įgyti kasdieniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų:
- socialinė kompetencija;

- sveikatos saugojimo kompetencija;
- komunikavimo kompetencija;
- pažinimo kompetencija;
- meninė kompetencija.

 

Grupės vaikų ugdomoji veikla yra vientisas procesas. Jis neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai.

Vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami pagal pasiekimus, kurie numatyti programoje arba programoje, pritaikytoje, atsižvelgiant į nustatytus jo specialiuosius ugdymosi poreikius. Vaikų pasikeimai ir pažanga su tėvais aptariami individualiai, esant poreikiui, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus.