Specialistų paslaugos

 

SPECIALUSIS UGDYMAS
 
Vaikams turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų teikiama kvalifikuota logopedo pagalba.
 
Lopšelio-darželio logopedas:
  • įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
    siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;
  • sąrašą vaikų, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia vaiko gerovės komisijai;
    šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
  • bendradarbiaudama su pedagogais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
    sudaro individualiąsias, individualias ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;
  • konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis,tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais;
 
LOGOPEDO PAREIGINIAI NUOSTATAI:
Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ logopedas dirba kiekvieną darbo dieną nuo 7.35 val.  iki 12.59 val.
Paslaugas teikia logopedė metodininkė Vida Prašmutaitė.
Kontaktai: el.p.ldobelele@takas.lt, tel. Nr. 8 (315) 72 931