Vaiko priėmimas į įstaigą

Į lopšelį-darželį priimami Alytaus miesto ir rajono vaikai bei vaikai iš kitų savivaldybių į dienines ir savaitines grupes.

 

Vaikas priimamas tėvams pateikus prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymėjimą, leidžiantį lankyti įstaigą, visi vaikai priimami lygiomis teisėmis.

Ikimokyklinio ugdymo grupės formuojamos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22d. įsakymu Nr. V-313 patvirtintas Lietuvos higienos normas HN 75:2010 „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Higienos normos ir taisyklės“, kurios nustato, kad ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus bei atsižvelgiant į tėvų pageidavimus.
 

lopšelio grupėse nuo 1 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų,
darželio grupėse nuo 3 iki 7 metų – ne daugiau kaip 20 vaikų.

 

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUS-DARŽELIUS IR MOKYKLAS-DARŽELIUS TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO  2019–2020 M. M. PROGRAMAS, GRUPIŲ JOSE SKAIČIŲ IR  MODELIŲ SĄRAŠAS