Teisės aktai

Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas
2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281
(Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nauja redakcija)

Nuoroda

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. ISAK-627
(nurodomi reikalavimai ikimokyklinio ugdymo programai)
Nuoroda

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK-842
(reglamentuotas švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančioms šeimoms teikimas)
Nuoroda

Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodinės rekomendacijos

Nuoroda

Lietuvos higienos norma HN 75: 2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio  ir (ar)  priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”
(patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 įsakymu Nr. V-313; redakcija 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-93 )

Nuoroda

 

Su kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais  dokumentais galite susipažinti:

www.smm.lt
www.alytus.lt